skip to Main Content
+421 905 24 24 24   
Quatro Nakupujte šikovne s 0% navýšením
Quatro Nakupujte šikovne s 0% navýšením

Podmienky získania Benefitu:

 

a) Klient v období od 4.11.2019 do 31.1.2020 požiada o poskytnutie spotrebiteľského úveru v rámci nákupu na Quatro splátky s využitím možnosti voľby tzv. pevnej mesačnej Splátky, ktorá je určená Klientom v čase požiadania o poskytnutie spotrebiteľského úveru v podobe uvedenia výšky mesačnej splátky v zaokrúhlení na celé desiatky EUR a v rozpätí od 10 € – 130 € a zároveň uvedená v zmluve o spotrebiteľskom úvere ako Typ produktu: PZPS0_akcia6 (ďalej len „Pevná splátka“);

 

b) žiadosť o poskytnutie spotrebiteľského úveru s využitím voľby Pevné splátky v zmysle písm. a) bude zo strany VÚB, a. s. schválená a zmluva o spotrebiteľskom úvere bude uzatvorená najneskôr do 31.1.2020;

 

c) Klient zároveň najneskôr do 6 mesiacov od prevzatia tovaru splatí poskytnutý spotrebiteľský úver v plnej výške. V prípade, ak si klient zvolil poistenie schopnosti splácať úverové splátky Quatro, je potrebné uhradiť aj výšku poistného za dané obdobie. Za splatenie spotrebiteľského úveru v zmysle tohto Verejného prísľubu sa považuje aj pripísanie peňažných prostriedkov na účet určený pre splácanie spotrebiteľského úveru uvedený v príslušnej zmluve o spotrebiteľskom úvere s uvedeným príslušného variabilného symbolu platby a to vo výške rozdielu súčtu zaplatených mesačných Splátok a poskytnutej výšky spotrebiteľského úveru vrátane výšky poistného za dané obdobie.

 

Podmienky pre získanie Benefitu sa vzťahujú na všetky predajné miesta a kanály, na ktorých je možné požiadať o poskytnutie spotrebiteľského úveru s produktovým označením Quatro: Benefit je možné získať len vo vzťahu k spotrebiteľským úverom, ktoré spĺňajú definíciu Pevnej splátky v zmysle písm. a) tohto verejného prísľubu.

 

Klient splnením podmienok na získanie Benefitu v zmysle tohto verejného prísľubu vyjadruje svoj súhlas s pravidlami a podmienkami verejného prísľubu stanovenými týmto prísľubom. VÚB, a. s. si vyhradzuje právo neposkytnúť Benefit v prípade, ak

 

Klient nesplnil alebo porušil ktorékoľvek z ustanovení tohto prísľubu. VÚB, a. s. nehradí Klientovi žiadne náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s Benefitom alebo plnením podmienok tohto verejného prísľubu. VÚB, a. s. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté v súvislosti s používaním Benefitu.

 

Tento verejný prísľub je platný od 4.11.2019 do 31.1.2020 a je k dispozícii na internetovej stránke www.vub.sk a www.quatro.sk. VÚB, a. s. si vyhradzuje právo na zmenu verejného prísľubu.

Back To Top