skip to Main Content

Spracovanie a ochrana osobných údajov

Spoločnosť SECURIDO s.r.o, Dopravná 3969 955 01  Topoľčany, dodržiava zásady spracovania a ochrany osobných údajov ktoré nám poskytujete, v súlade s Nariadením GDPR v zmysle č. 6 ods. 1 písm. a) a č. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Kontaktné údaje:

SECURIDO s.r.o., Dopravná 3969, 955 01  Topoľčany, tel. +421 905 308034, info@securido.sk

IČO:  35 961 775

IČ DPH: SK 2022079587

 

 

 • Zodpovednosť spoločnosti SECURIDO

 

Spoločnosť SECURIDO s.r.o, Topoľčany zodpovedá za dodržiavanie zásad Spracovania a ochrany osobných údajov v súlade s nariadením kompetentného subjektu.

 

 • Účel spracovávania osobných údajov

 

Ak bude prejavený záujem o naše výrobky a služby, o stretnutie s našimi montážnymi pracovníkmi, alebo nám poskytnete Vaše osobné údaje pre účely vyplnenia kontaktného formulára,  Zmluvy o dielo a pod., budeme evidovať tieto poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v bode 4.1.

Vaše osobné údaje spracovávame počas poskytovania žiadanej služby (vyplnenie formulára na zaslanie cenovej ponuky alebo informácií o výrobkoch, osobné stretnutie, objednávka služieb, alebo počas doby platnosti zmluvy, alebo kým Vy nezrušíte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Potrebné osobné údaje budú uchovávané v našej spoločnosti po dobu 10 rokov od vystavenia faktúry, zmluvy o dielo a pod, v súlade so zákonom o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Vaše osobné údaje sú uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu, najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely na ktoré sa osobné údaje spracovávajú.

 

 • Transparentnosť a zákonnosť spracovávania osobných údajov

 

Osobné údaje budú vždy spracované zákonným spôsobom. Našim cieľom je poskytnúť Vám všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú spracovávania Vašich osobných údajov. Vždy Vás budeme informovať o tom, aké osobné údaje spracovávame a na aké účely ich získavame, aký je právny základ ich spracovávania, komu budú Vaše údaje poskytnuté, či budú zverejňované alebo prenášané do inej krajiny, ako dlho budú uchovávané a tiež budete informovaný o Vašich právach v súvislosti so spracovaním osobných údajov, či sa aplikuje na ne automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania.

 

 • Aké osobné údaje spracovávame

 

  1. Osobné údaje z kontaktných formulárov

Kontaktné formuláre slúžia na zabezpečenie informácií o našich výrobkoch a službách. Aby sme Vás mohli kontaktovať, potrebujeme spracovať nasledovné osobné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Telefónne číslo
 • Mailová adresa

Odber informačných správ napr. potvrdenie o odoslaní formulára, alebo obslužné maily v objednaných službách nie je možné zrušiť, lebo sú súčasťou poskytovania služieb.

Neplnoletosť

Osobám mladším ako 16 rokov neposkytujeme naše služby ani nespracovávame ich osobné údaje. V prípade, že ste nedosiahli vek 16 rokov, budete na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek právnych úkonov potrebovať súhlas rodičov alebo právnych zástupcov.

 

 • Štatistické údaje návštevnosti stránok

 

Pri návšteve našej stránky nezhromažďujeme žiadne Vaše osobné údaje. Štandardne ukladáme nasledujúce štatistické údaje bez akéhokoľvek vzťahu ku konkrétnej osobne a absolútne anonymne:

 • Typ prehliadača a jeho nastavenia
 • Operačný systém
 • Anonymná IP adresa prístupového počítača
 • Webová stránka z ktorej nás navštevujete (URL)
 • Webové stránky, ktoré u nás navštívite
 • Informáciu o tom, či zároveň využívate aj Facebook.

Osobné údaje, ktoré od Vás získavame sú primerané, relevantné a sú obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný pre účely, na ktoré sa spracovávajú.

Osobné údaje, ktoré od Vás získavame, sú aktualizované v súlade s Vašimi právami a budú vždy bezodkladne opravené alebo odstránené, pokiaľ tieto údaje nebudú vhodné pre účely, na ktoré sa spracúvajú.

 

 • Spôsob spracovávania osobných údajov

 

S osobnými údajmi budeme pracovať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené na zabezpečených serveroch uložených v EU. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ, nie sú sprístupnené ani poskytované tretím osobám. Všetky údaje, ktoré zadáte do dotazníka sú prenášané kódované certifikátmi SSL (Secure Socket Layer). Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja a miere rizika zneužitia.

Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom a sprostredkovateľom. Zaväzujeme sa rovnako ako naši pracovníci, že budeme dodržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Uisťujeme Vás, že naši pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť Vašich osobných údajov.

V prípade Vášho záujmu o osobné stretnutie s našim odborným technickým

alebo obchodným zástupcom a tento je našim oprávneným zmluvným sprostredkovateľom poskytneme mu Vaše osobné údaje pre účel poskytnutia žiadanej služby. Ten spracuje Vaše osobné údaje iba za účelom poskytnutia služby, alebo informácie ktorú ste žiadali a iba po dobu nevyhnutnú pre jej poskytnutie. Sprostredkovateľ spracováva osobné údaje iba v tomto rozsahu a v súlade s platnou legislatívou. Vaše osobné údaje súčasne chránime aj podpísaním zmluvy so záväzkom mlčanlivosti po dobu platnosti, ako aj po jej skončení.

Bezpečnosť a dôvernosť informácií

Vaše osobné údaje sú spracovávané spôsobom, ktorý zaručuje ich bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracovávaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením a to prostredníctvom prijatých primeraných technických a organizačných opatrení.

 

 • Vaše práva v zmysle ochrany osobných údajov

 

V súlade so spracovaním a ochranou osobných údajov máte tieto práva:

 • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom
 • Právo na opravu
 • Právo na vymazanie alebo obmedzenie spracovávania Vašich osobných údajov
 • Právo namietať proti spracovaniu osobných údajov
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy info@securido.sk alebo osobne formou zápisnice, ktorá musí mať nasledovné náležitosti: kedy a kým bola zápisnica vyhotovená, kto uplatňuje právo a čoho sa domáha, podpisy zúčastnených strán, z ktorých každá strana dostane jednu kópiu zápisnice.

Upozornenie: Právo na výmaz údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania osobných údajov, ktorú musíme rešpektovať. Vaše osobné údaje si môžu vyžiadať inštitúcie ako sú súdy, orgány činné v trestnom konaní alebo iné zákonom určené úrady.

Upozornenie: každý internetový užívateľ si musí byť vedomý toho, že informácie a údaje, ktoré zverejní na internete, môžu vidieť, ukladať  a zdielať aj ostatní užívatelia. DBAJTE PRETO NA OCHRANU SVOJHO SÚKROMIA!

 

Back To Top